All Phone Reparatie

Adress:
De Witte Emile 35,
2291 JT Wateringen

Phone:
06-42210311

Email:
info@allphonereparatie.eu

Smartphone Reparatie
Klik Hier!
Tablet/iPad Reparatie
Klik Hier!
SMD Moederbord Reparatie
Klik Hier!
Simlock vrij maken

Klik Hier!
Al uw Accessories benodigdheden
Klik Hier!

AlGEMENE VOORWAARDEN

Algemene reparatie voorwaarden consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin All Phone Reparatie als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen "het toestel") optreedt.

Artikel 1. Gegevens All Phone Reparatie

All Phone Reparatie is gevestigd te De witte Emile 35, 2e deur/ingang links, 2291 JT Wateringen. U kunt ons dagelijks bereiken via 06-42210311 of info@allphonereparatie.eu KvK-nummer: 62584375.

Artikel 2. Klachten of defecten

Bij het ter reparatie aangeboden toestel wordt er uitgegaan van de klacht(en) die de klant aan All Phone Reparatie heeft kenbaar gemaakt. Dit wordt op het reparatieformulier vastgelegd.
Indien het toestel waterschade heeft opgelopen of het toestel is eerder onderzocht en/of gerepareerd bij een andere reparateur, moet dit door de klant vooraf worden vermeld. Later kan de klant zich niet beroepen op de gevolgen van het niet vooraf vermelde feit.

Artikel 3. Verloren gegevens/informatie

All Phone Reparatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verlies van muziek, video\'s, foto\'s, tekstberichten, notities, contacten, kalenders, instellingen of andere gegevens van het ter reparatie aangeboden toestel. Dit geldt voor toestellen die in onze handen zijn (voor bijvoorbeeld reparatie of evaluatie) of voor toestellen die dat niet zijn (bijvoorbeeld toestellen die van de klant naar All Phone Reparatie toe worden verzonden of van All Phone Reparatie naar de klant).
Wij raden de klant ten zeerste aan een reservekopie te maken van gegevens op het ter reparatie aangeboden toestel voordat de klant het toestel ter reparatie bij All Phone Reparatie aanbiedt of naar All Phone Reparatie toe zendt.

Artikel 4. Onderdelen

All Phone Reparatie streeft ernaar nieuwe onderdelen te gebruiken tijdens de reparatie, echter in sommige gevallen-en in overleg met de klant-kan All Phone Reparatie gebruikte onderdelen aanwenden. Elk onderdeel dat All Phone Reparatie installeert, onafhankelijk van zijn oorsprong, valt onder de afgegeven garantie zoals is vermeld in artikel 10.

Artikel 5. Prijzen

De prijs van de reparatie wordt met de klant besproken en wordt vermeld op het reparatieformulier. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 6. Prijsopgave en offerte

Prijsopgaven of offertes voor verzekeringen kosten dertig (30) euro inclusief BTW. De prijs die vermeld staat op de prijsopgave of offerte is twee (2) weken geldig. Indien de reparatie bij All Phone Reparatie wordt uitgevoerd vervallen de kosten van de prijsopgave of offerte.

Artikel 7. Betalingen op factuur

All Phone Reparatie accepteert alleen betalingen op factuur van bij All Phone Reparatie aangemelde bedrijven. De factuur dient binnen dertig (30) dagen te zijn voldaan. Hierna worden de wettelijke bepaalde incassokosten (15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-) en de wettelijk rente boven op het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8. Onderzoek

Als bij het onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming bij het aanbieden van de reparatie, wordt altijd contact opgenomen met de klant. De klant heeft dan keuze uit de volgende 2 opties:

  1. de klant gaat akkoord met de opgegeven hogere kosten, waarna het gerepareerde toestel wordt opgeleverd;
  2. de klant gaat niet akkoord met de hogere reparatiekosten, waarna het niet gerepareerde toestel wordt opgeleverd.

All Phone Reparatie werkt volgens het zogenaamde principe "no cure no pay". Mocht de klant het toestel niet willen laten repareren dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
Bij vochtschade onderzoek wordt wel dertig (30) euro inclusief BTW in rekening gebracht wanneer de klant het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is in verband met te hoge kosten ten opzichte van de (nieuw)waarde van het toestel. De onderzoekskosten bij vochtschade, komen te vervallen wanneer de klant het toestel laat herstellen. Bij vochtschade kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverandering optreedt in verband met corrosie van componenten. All Phone Reparatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 9. Indien toestel schade heeft gekregen tijdens reparatie

Indien een van onze technici per ongeluk een onderdeel in het toestel heeft beschadigd, wordt direct contact met de klant opgenomen en wordt de klant geïnformeerd over de situatie. All Phone Reparatie neemt de verantwoordelijkheid over het beschadigde onderdeel en zal het vergoeden. Door de beperkte beschikbaarheid van sommige onderdelen, vervangt All Phone Reparatie het beschadigde onderdeel misschien wel met een nieuw of een hersteld onderdeel van dezelfde of hogere waarde.

Artikel 10. Garantie

All Phone Reparatie geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals vermeld staat op de factuur. Deze garantie geldt niet voor invloeden van buitenaf zoals stoot-, val- of waterschade nadat de reparatie is voltooid. Verder vervalt de garantie direct bij het openen van het toestel door de klant of derde na de reparatie welke door All Phone Reparatie is uitgevoerd.
De factuur is het garantiebewijs. Zonder factuur verlenen wij de klant geen garantie. Een offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs. All Phone Reparatie is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan het toestel. De garantie gaat in op de factuurdatum. De factuurdatum is de datum waarop de reparatie aan het te repareren toestel is voltooid en de klant hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 11. Verzending van toestellen

All Phone Reparatie neemt toegestuurde toestellen aan, echter vragen wij aan onze klanten om het pakket met daarin het te repareren toestel aangetekend en verzekerd op te sturen. All Phone Reparatie is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde pakketten.
Indien de klant het toestel niet komt afhalen, maar wenst dat All Phone Reparatie het toestel retour zendt, zal het toestel ook aangetekend en verzekerd worden verzonden. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Bij eventueel verlies, diefstal of beschadigde pakketten zal All Phone Reparatie haar uiterste best doen samen met de klant het onderzoek te houden naar de verloren, gestolen of beschadigde pakketten. Nogmaals, All Phone Reparatie is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde pakketten.
All Phone Reparatie is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het ter reparatie aangeboden toestel, inclusief de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retour zending.
Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.

Artikel 12. Fabrieksgarantie

De reparaties die All Phone Reparatie uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van de fabrikant van het toestel. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet de klant er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat het toestel schade heeft geleden. Uiteraard biedt All Phone Reparatie garantie aan zoals is vermeld in artikel 10.

Artikel 13. Niet betaalde/afgehaalde producten

Indien de reparatie is voltooid en de klant is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant vier (4) weken de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de klant dit na vier (4) weken niet heeft gedaan, is All Phone Reparatie gerechtigd het toestel te verkopen of te (laten) recyclen.

Artikel 14. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van All Phone Reparatie. All Phone Reparatie blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat All Phone Reparatie zich op de voorgaande passage heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.